งิมน่าอยู่ การศึกษาได้มาตรฐานประชากรอยู่ดีมีสุข

จากฐานคิด หลักการธรรมมาภิบาล การมีส่วนร่วม คนต้นแบบ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเทศบาลตำบลงิม เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์จัดการเครือข่ายมาเรียนรู้ 21 แหล่งเรียนรู้ ทั้ง 5กลุ่มวิชา ที่ยกระดับการปฏิบัติการในชุมชนให้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจกับ ผู้นำชุมชนทิ้งถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำภาคประชาชน 600 คน มาเรียนรู้ 4 คืน 5 วัน
ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สสส. มาดูความพร้อมแหล่งเรียนรู้ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา จัดหลักสูตรแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุดวิธีนำทาง ให้มีชีวิตดีขึ้น โดยชวนชุมชนยึดเป็นหลักในหลักปฏิบัติ “หลักวิชาดีอย่างไร ทฤษฎีดีอย่างไร ถ้าไม่ปฏิบัติ ก็ไม่เกิดปัญญา”

ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ บอกว่า งิมโมเดลคือ การประกาศนโยบายสาธารณะ ทั้ง 8 ด้าน ถือว่าเป็นชุมชนน่าอยู่เพราะเป็น ชุมชน สะอาด ไม่มีโรคระบาด มีธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมสูงมาก ซึ่งเป็นต้นแบบ ของการพัฒนาชุมชนที่มีความเป็นเฉพาะของงิม จุดเด่นงิมโมเดลที่อยู่ห่างไกล ท้องถิ่นทำงิมโมเดล อีกเรื่องคือเรื่องการศึกษาพื้นฐาน ตั้งแต่เด็กประถมวัย การศึกษาเพื่อประชากรเพื่อเด็กพิเศษ เพราะเป็นพื้นที่ห่างไกลกลายเป็นจุดแข็งให้พื้นที่งิมเข้มแข็ง
แหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่ง ผนวกความรู้แหล่ง เรียนรู้ คนในชุมชนมากกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วม มีความเป็น “พลเมือง” สูง เช่น เรื่องขยะ ถ้าเป็นที่อื่นอาจเริ่มต้นจากการฝึกการคัดแยกขยะ แต่ที่งิม เริ่มทำที่นโยบาย ได้เลยสมาชิกระดับครัวเรือน มีความตื่นตัวที่จะทำให้ตัวเอง มีความอยู่ดีมีสุข เพราะเขาอยู่ไกลธรรมชาติ คนงิม เป็นคนใจดี มีมิตรภาพสูง
“งิม” ต้องนำความรู้มาถอดเป็นหลักสูตร เพื่อมาฝึกอบรมกับ 20 อพท.ที่จะมาอบรม โดยสมัครใจ เห็นงิมทำแล้วอยากมาเรียนรู้แล้วกลับไปทำงาน ซึ่งเป็นหน้าที่เทศบาลตำบลงิมอาจจะเป็นตัวอย่างของตำบลในประเทศไทย ทำเรื่องอัตลักษณ์ที่จะแพร่กระจายไปสู่ตำบลอื่นได้
ข้อดีที่ งิม ทำงานกับหน่วยงานรัฐได้ดี ใช้ประโยชน์กับหน่วยงานราชการได้ดี รพ.สต. อำเภอ ซึ่งท้องถิ่น จำนวนไม่น้อย ขาดทักษะ หน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีแหล่งทรัพยากรอยู่มาก เช่นศูนย์การศึกษาเด็กพิการ
สสส.สนับสนุน งิม ให้ไปทำเรื่องปฏิบัติการของชุมชนให้เป็นความรู้ และประกอบเป็นหลักสูตร ให้พัฒนาผู้ปฎิบัติการ แต่ละกลุ่ม แต่ละแหล่งให้สามารถแตละกลุ่ม แต่ละแหล่งให้สามารถถ่ายทอดได้ ให้มีนักสื่อสารชุมชนให้ผลิตสื่อช่วยแหล่งต่างๆ มีหลักสูตรสำหรับ คนต้นแบบ เช่นไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า และออกกำลังกายงิมจึงเป็นชุมชนน่าอยู่ ปลอดโรคระบาด การศึกษาดี เกื้อกูลกัน ระบบการจัดการสังคมที่ดี
นิภาวรรณ์ หายทุกข์ ปลัดเทศบาลตำบลงิม กล่าวว่า เทศบาลตำบลงิมเป็นชุมชนชนบท ผู้บริหารยึดการมีส่วนร่วม ธรรมาภิบาล ท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ชุมชน หารือกัน มาร่วมกันช่วยกันแก้ไขยึดหลักการทำงาน มาใช้ในชีวิตประจำวัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อให้มีความยั่งยืน
ในปี 2553 งิมจากไข้เลือดออกระบาดจนเกินค่ามาตรฐานทั่วไป งิมโมเดล จึงเกิดขึ้น 4ภาคี มาหารือกันจน ค้นพบว่าปัญหา ชาวบ้านไม่ได้ คัดแยกขยะ ทิ้งขยะ จนแล้วเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ภาคี เครือข่ายหารือกัน แล้วจัดการแก้ปัญหา
งิมโมเดล เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา แก้ปัญหา ยึดการมี ส่วนร่วมของชุมชน เป็นหลัก บรรจุหลักสูตรออกมา คือค้นหา ถอดบทเรียนออกมา เพื่อสืบทอด เน้นอนุรักษ์ สืบทอด ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่น
“หลักวิชาดีอย่างไรทฤษฎีดีอย่างไร ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดปัญญา”
/ขอบคุณ สสส