ป.ป.ช.เปิดรับสมัครเลขาฯคนใหม่เคาะชื่อ13พ.ย.นี้

ป.ป.ช.เปิดรับสมัครเลขาฯคนใหม่ ย้ำคุณสมบัติ ต้องซื่อสัตย์สุจริต-รู้กฎหมาย-เข้าใจปัญหา คาดเคาะชื่อ 13 พ.ย.นี้ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง  กรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า  

ป.ป.ช. ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 6-24 ต.ค.นี้ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเคยดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี , เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือตำแหน่งไม่ต่ำกว่าศาสตราจารย์ที่เคยบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าตำแหน่งคณบดีมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ,ต้องผ่านการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่คณะกรรมการป.ป.ช.หรือ ก.พ.รับรอง ,ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของ ก.พ. หรือ ป.ป.ช.กำหนด 
ทั้งนี้คุณลักษณะที่ต้องการ คือ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ รู้และเข้าใจในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รู้และเข้าใจในนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล รวมถึงปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รู้และเข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ มีความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน อำนวยการ วินิจฉัย สั่งการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชา มีความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเป็นรูปธรรม ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพแห่งบุคคลเกี่ยวกับงานในหน้าที่ มีความสามารถในการตัดสินใจ สั่งการและกำหนดนโยบายด้านต่างๆให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews