ไฟเขียว153ล้านสร้างบ้านพักขรก.ชั้นผู้น้อยกรมประชาฯ

ครม.เห็นชอบ 153 ล้านบาทสร้างบ้านพักขรก.ชั้นผู้น้อยกรมประชาฯ สร้างขวัญกำลังใจ-แก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า  ครม.เห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์

ภายในวงเงินงบประมาณ 153.9932 ล้านบาท  โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าพักอาศัยในโครงการให้ความสำคัญกับกลุ่มข้าราชการผู้มีรายได้น้อยเป็นลำดับแรก และเมื่อข้าราชการมีระดับรายได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดต้องออกจากโครงการและไปใช้สิทธิอื่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดที่อยู่อาศัยในรูปแบบรัฐสวัสดิการ จำนวน 25,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) จำนวน 12,500 หน่วย และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) จำนวน 12,500 หน่วย  อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเพื่อมุ่งเน้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาของตน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นผู้ดำเนินโครงการแทนส่วนราชการที่มีความต้องการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews